MOIT9การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วย เรื่องเสริมสร้างพัฒนาจริยธรรม และรักษาวินัยฯ 21 มค 65

Leave a Comment