รพ.สต.ในนิคมทุ่งสานขออนุญติเผยแพร่แผนการัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 70 % ระดับหน่วยบริการ

Leave a Comment