พรบ.ด้านสาธารณสุข

1. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2. พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560

3. พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551

4. พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

5. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563

6. พ.ร.บ. การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551

7. พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534

8. พ.ร.บ. ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542

9. พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559

10. พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ 2533

11. พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2554

12. รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

13. ระเบียบบังคับ สภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เรื่องการล้างไตช่องท้อง

14. พ.ร.บ. วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528

15. พ.ร.บ. ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

16. พ.ร.บ. พ.ร.บ. สุขภาพจิต ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

17. พ.ร.บ .ยาเสพติดฉบับที่ 7 พศ. 2562

18. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551