บุคลากร

2. ข้อมูลบุคลากร 

1
นายเอกชัย สร้อยสังวาลย์สาธารณสุขอำเภอ
2
น.ส.จิตาริภรณ์  รุ่งฉายนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ (ด้านบริหาร)
3
นายธานี ถือแก้วนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ (ด้านวิชาการ)
4
นายธนากร  ขำสินธุ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ (ด้านส่งเสริมป้องกันโรค) 
5
นายพิเชษฐ์  วีระกิจพานิชนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
6
นายอำนาจ  สุราษฎร์มณีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
7
นายนเรศ  ภู่ระหงษ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
8
นายเจตนิภัฒน์    ไทยกล้า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
9
นางจเร   สุขขีเจ้าพนังานสาธารณสุขอาวุโส
10นางสาวนันทวรรณ จูเกษมพนักงานธุรการ 
11
นางสาวมนสิชา บุตรดีวงษ์นักวิชาการเงินและบัญชี 
12
นางสาวปราณี กริตชิตแม่บ้าน