ประวัติความเป็นมา

1. ประวัติความเป็นมาของอำเภอพรหมพิราม

​​​​คำว่า​ “อำเภอพรหมพิราม” มีความหมายว่า เมืองที่งดงาม ซึ่งเป็นที่อยู่ของพระพรหม หรือพระเจ้าผู้สร้างโลก  ในอดีตดั้งเดิม อำเภอพรหมพิรามได้ถูกเรียกกันว่า “เมืองพรหมพิราม” โดยศูนย์กลางของเมืองได้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน ตำบลมะตูม  ต่อมา ได้ยกฐานะเป็นอำเภอ ชื่อว่า “พรหมพิราม” เมื่อปี พ.ศ. 2438 และได้ย้ายที่ตั้งที่ว่าการอำเภอมาตั้งอยู่ที่ฝั่งขวาของแม่น้ำน่าน ณ บ้านย่านขาด เมื่อประมาณ 50 ปี เศษ ต่อมา เมื่อรัฐบาลในสมัยนั้นได้สร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ขึ้น จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งอยู่ใกล้ทางรถไฟ ณ บ้านกรับพวงกลาง ตำบลพรหมพิราม โดยอยู่ห่างจากสถานีรถไฟเป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร  อาคารที่ว่าการอำเภอหลังเดิมเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง ในปี พ.ศ. 2503 อาคารที่ว่าการอำเภอได้รับการปรับปรุงเป็นอาคารสองชั้น โดยได้เทพื้นคอนกรีตใต้ถุนอาคารเดิมและตีฝาโดยรอบ เพื่อใช้เป็นที่ทำการของส่วนราชการต่างๆ ปัจจุบัน ได้สร้างอาคารที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ ณ สถานที่แห่งเดิม โดยได้สร้างเป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น และเปิดทำการเมื่อปี พ.ศ. 2519

ในปี  พ.ศ. 2515  กรมศิลปากร ได้สำรวจพบแนวกำแพงดิน  คูเมือง ฐานเจดีย์ก่ออิฐและโบราณวัตถุ  คือ เครื่องสังคโลก ศิลปะสมัยสุโขทัย ในบริเวณแนวถนนพระร่วงจากสุโขทัย  ผ่านบ้านท่างาม บ้านท่าทอง ตำบลศรีภิรมย์ บ้านท้องโพลง หรือท้องพระโรง ตำบลทับยายเชียง  ไปทางทิศตะวันออกตรงไปอำเภอวัดโบสถ์ อำเภอนครไทย ซึ่งขณะนี้เห็นเป็นแนวอยู่บ้าง สันนิษฐานว่าคงเป็น  เส้นทางคมนาคม ติดต่อระหว่างกรุงสุโขทัยกับเมืองบางยางในสมัยพ่อขุนบางกลางหาว (พ่อขุนศรีอินทราทิตย์) กับเมืองลาด  สมัยพ่อขุนผาเมืองที่ร่วมมือยกกองทัพเข้าตีสุโขทัย อันเป็นเมืองหน้าด่านของขอม ในสมัยโบราณโดยใช้เส้นทางนี้เดินทัพก็เป็นได้  สันนิษฐานครั้งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทำสงครามกับพระเจ้าติโลกราช พระมหากษัตริย์เชียงใหม่ แห่งอาณาจักรล้านนา คงจะเดินทัพผ่านอำเภอพรหมพิราม  ไปยังเมืองพิชัยด้วย

1.1 ประวัติของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิรามเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยมีที่ทำการอยู่ในอาคารของโรงพยาบาลพรหมพิราม แต่เดิม ยังไม่มีอาคารสำนักงานแยกเป็นเอกเทศ ผู้บริหารคนแรกที่ดำรงตำแหน่งเป็นสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม คือนายสง่า แก้ววิเชียร และมีข้าราชการในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม จำนวน 3คน ในสมัยนั้น

และต่อมา ในปีงบประมาณ 2553 กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 17 ได้สนับสนุนงบประมาณผ่านโรงพยาบาลพรหมพิราม เพื่อจัดสร้างอาคารสำนักงาสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม มูลค่า 3,800,000  บาท สร้างแล้วเสร็จในเดือน กรกฎาคม 2554 ลักษณะของอาคารดังกล่าว ฯ เป็นอาคารคอนกรีตสองชั้น เปิดทำการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 โดยมีนายนพพล เหลือทองนารา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม ปัจจุบันมีบุคลากรในสังกัดจำนวน 1๒ ท่าน และมีนายเอกชัย สร้อยสังวาลย์ เป็นสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม 

1.2 บทบาทหน้าที่ 

ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.  2560 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้   

ข้อ 21 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   

(1) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ   

(2) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ 

(3) กํากับ  ดูแล ประเมินผล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข   ในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย  มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ   

(4) ส่งเสริม  สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ   ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 

(5) พัฒนาระบบสารสนเทศ  งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่อําเภอ

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

 ให้ไว้  ณ วันที่  8 มิถุนายน  พ.ศ. 2560 

                                 ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

                           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข