ทำเนียบสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม

ทำเนียบสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม 

ลำดับชื่อ สกุลตำแหน่งระยะเวลา
1นายสง่า  แก้ววิเชียรสาธารณสุขอำเภอพรหมพิรามพ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2522 
2นายสำนอง  จูจันทร์สาธารณสุขอำเภอพรหมพิรามพ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2528
3นายมานิต  ทองวัฒน์สาธารณสุขอำเภอพรหมพิรามพ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2529
4นางละเมียด  สังโยคะสาธารณสุขอำเภอพรหมพิรามพ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2532
5นางทองพูล  แต้สมบัติสาธารณสุขอำเภอพรหมพิรามพ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2534
6นายสุริยนต์  ทองรัตน์สาธารณสุขอำเภอพรหมพิรามพ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2538
7นายธีรยุทธ  เลี่ยมรัตนพงษ์สาธารณสุขอำเภอพรหมพิรามพ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2545
8นายทองพูล  บริยังสาธารณสุขอำเภอพรหมพิรามพ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2548
9นายมนัส  มากบุญสาธารณสุขอำเภอพรหมพิรามพ.ศ. 2548 – 5 พ.ย. 2552
10นายชินวัฒน์  ชมประเสริฐสาธารณสุขอำเภอบางระกำ รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม9 พ.ย. 2552 – 24 ม.ค. 2553
11นายวันชัย  ทิมชมสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม25 ม.ค. 2553 – 9 ต.ค. 2557
12นายสำเนา อิ่มอ่องสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม10 ต.ค. 2557 – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
12นายเอกชัย  สร้อยสังวาลย์สาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ปัจจุบัน