ITA ปีงบประมาณ 2565

MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน


—1.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคาสั่ง และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
—1.2 มีคาสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดาเนินการกาหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (คาสั่งเดิม หรือทบทวนคาสั่ง)
—1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคาถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2)
—2.2 มีรายงานผลการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
—15 .รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน


—10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ
—15 .รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
—16. รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
—17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจาปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
—17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
—17.3 ผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจาปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กาหนดในกรอบแนวทาง
—17.4 ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
—17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)

MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


—ข้อ1,2,3,หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


—4.ข้อ1-3.มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ_ไตรมาส4_65
—4.ข้อ1-3.มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ_ไตรมาส3_65
—1บันทึกขออนุมัตินำรายงานผลของแผนจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่บนเว็บไซต์
—2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
—3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
—ข้อ1.1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
—ข้อ1.2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
—ข้อ1.3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)
—ข้อ1.3.1 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ2565)
—ข้อ1.3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -365,800(งบดำเนินการ และงบลงทุน)
—ข้อ1.4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
—ข้อ2.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
—ข้อ2.2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกาหนด
—ข้อ2.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามข้อกาหนด
—ข้อ3.1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง ปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
—ข้อ3.2. มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560
—ข้อ3.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
—ข้อ4 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565(ปรับแผนงบกองทุนไฟฟ้า)(สสอ.พรหมพิราม)
—ข้อ4 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565(ปรับแผนงบกองทุนไฟฟ้า)(รพ.สต.วงฆ้อง)
—ข้อ4 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565(ปรับแผนงบกองทุนไฟฟ้า)(รพ.สต.มะต้อง)
—ข้อ4 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565(ปรับแผนงบกองทุนไฟฟ้า)(รพ.สต.บ้านหางไหล)
—ข้อ4 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565(ปรับแผนงบกองทุนไฟฟ้า)(รพ.สต.บ้านวังมะด่าน)
—ข้อ4 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565(ปรับแผนงบกองทุนไฟฟ้า)(รพ.สต.วังวน)
—ข้อ4 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565(ปรับแผนงบกองทุนไฟฟ้า)(รพ.สต.หนองแขม)
—ข้อ4 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565(ปรับแผนงบกองทุนไฟฟ้า)(รพ.สต.บ้านคลองตาล)

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


—11.MOIT5หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565_สขร1.ก.ย.65
—10.MOIT5หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565_สขร1.ส.ค.65
—9.MOIT5หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565_สขร1.ก.ค.65
—9.MOIT5หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565_สขร1.มิ.ย.65
—8.MOIT5หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565_สขร1.พ.ค.65
—7.MOIT5หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565_สขร1.เม.ย.65
—6.MOIT5หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565_สขร1.มีค.65
—5.MOIT5หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565_สขร1.กพ.65
—4.MOIT5หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565_สขร1.มค.65
—3.MOIT5หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565_สขร1.ธค64
—2.MOIT5หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565_สขร1.พย.64
—1.MOIT5หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565_สขร1.ตค.64

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


— MOIT 6 ข้อ 1 ประกาศนโยบำยกำรบริหารและพัฒนำทรัพยากรบุคคลของสสอ พรหมพิราม
— MOIT 6 ข้อ 2 ประกาศแผนพัฒนำทรัพยากรบุคคลของสสอ

MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร


— MOIT7หน่วยงานมีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร รอบที่2 ปีงบประมาณ2565
— MOIT7หน่วยงานมีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
—MOIT7หน่วยงานมีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 17 กพ 65

MOIT8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก
ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


— MOIT8การประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2 ปี 64
— MOIT8บันทึกข้อความเผยแพร่ประกาศดีเด่น ดีมาก รอบ 1 ปี 65

MOIT9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย


— MOIT9การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วย เรื่องเสริมสร้างพัฒนาจริยธรรม และรักษาวินัยฯ

MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน


— 1.คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
— 1.1แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน -คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ลายเซน.doc
— 2.คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบdoc
— 3.หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์.doc
— 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน doc

MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน


— MOIT11 ไตรมาส4 (1) มีบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ(การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่)รอบ 12 เดือน
— MOIT11 ไตรมาส4 (2) มีบันทึกข้อความรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ(ร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ)รอบ 12 เดือน.
— MOIT11 ไตรมาส4 ข้อ1,2,3 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน
— 1.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน
— 2.มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน
—3.รายงานสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน
—4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน


—MOIT 12 หน่วยงานเปิดดอกาสให้ผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ

MOIT 13 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน


—MOIT13_ข้อ1,2,3_รายงานผลมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ_ไตรมาส4
— ข้อ1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่
— ข้อ2 คำสั่งมาตรการการรับสินบนทุกรูปแบบ
— ข้อ3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
— ข้อ4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 14 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน
ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ


—MOIT14_-ข้อ1,2,3,รายงานผลการป้องกันการรับสินบนในการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการข้าราชการ_ไตรมาส4
—1.มีบันทึกข้อความลงนาม
—2.ประกาศรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิรามเกณฑ์จริยธรรมการจัดหายาฯ
—3.บันทึกแจ้งเวียนมาตรการ
—4.คำประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมเรื่องจัดซื้อยา2565.doc
—5.ภาพถ่ายการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
—6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน


—1.บันทึกลงนามข้อสั่งการ.
—1.1.ประกาศกรอบแนวทาง
—2,3 .แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเเภทใช้คงรูปและใช้สิ้นเปลือง
—4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3
—5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน


— ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติแผนปราบปรามทุจริต
—ข้อ 2 บันทึกข้อความอนุมัติแผนชมรมจริยธรรมปี 65
— ข้อ2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของชมรมจริยธรรม ประจาปีของหน่วยงาน


—MOIT-17-ข้อ1,2,3 การกำกับติดตามรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ12 เดือน
—ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงาน เผยแพร่ แผน ปราบปราม และนแผนชมรมจริยธรรม
—ข้อ-2-บันทึกข้อความรายงาน-เผยแพร่-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจาปีของหน่วยงาน


—หน่วยงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT 19หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG


—ข้อ 1 หน่วยงานมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประดยชน์ทับซ้อน
—ข้อ 2 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากร ในนามชมรม strong

MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


—4. MOIT 20 ไตรมาส4 ข้อ 1,2,3 รายงานผลการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ในระบบ MSRS
—3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
—2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS
—1. มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา


—MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรทุจริตศึกษา

MOIT22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจานงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน


—MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตขผงผู้บริหารต่อสาะธารณชน

MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน


—MOIT23 ไตรมาส4
—1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
—2.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทางาน
—2.1.ภาพประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทางาน
—3.คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทางานของหน่วยงาน
—4.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานของหน่วยงาน


MOIT1 MOIT2 MOIT3 MOIT4 MOIT5 MOIT6
MOIT7 MOIT8 MOIT9 MOIT10 MOIT11 MOIT12
MOIT13 MOIT14 MOIT15 MOIT16 MOIT17 MOIT18
MOIT19 MOIT20 MOIT21 MOIT22 MOIT23 MOIT24