พล 0532/ว52 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ตรวจนับพัสดุสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ 2563 (เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

Read More

พล0532/ว51 ลว27ส.ค.63 เรื่อง ส่งสำเนาคู่มือการจำแนกประเภทวัสดุครุภัณฑ์ แจ้งกำหนดการส่งรายงานผลการตรวจนับพัสดุสิ้นปี และส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2563

Read More