1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคาถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2)

https://drive.google.com/file/d/1ZNZxPhcWRdA345XcmrYm-bOxOCqkC3to/view?usp=sharing

Leave a Comment