ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบสองของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 เมษายน 2566-30 กันยายน 2566)

Leave a Comment