EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีและจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ จํานวน 2 โครงการ (ไตรมาส4) 1) วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป จํานวน 1 โครงการ

Leave a Comment