EB3 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) จำนวน 2 โครงการ 2) วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ(ไตรมาส4)

Leave a Comment