EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนรายงานสรุปผลการดำเนินการตามประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และเผยแพร่ ไตรมาส 3 (เมษายน ถึง พฤษภาคม 2564)

Read More