EB 25 ขออนุญาตรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานและเผยแพร่ทางเว็บไซด์(ไตรมาส4) ปีงบประมาณ2563

Read More