MOIT14-ข้อ2. มีคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ มีการกำหนดกลไกการก ากับ ติดตาม ตามที่หน่วยงานกำหนด

Leave a Comment