หอกลอง ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ งบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วงเงินใน ๗๐ % ระดับหน่วยบริการ

Leave a Comment