EB2ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลารอบ6เดือน(เมษายน-สิงหาคม63)ที่กำหนดในกรอบแนวทาง ทางเว็บไซต์

Leave a Comment