พล0532/ว51 ลว27ส.ค.63 เรื่อง ส่งสำเนาคู่มือการจำแนกประเภทวัสดุครุภัณฑ์ แจ้งกำหนดการส่งรายงานผลการตรวจนับพัสดุสิ้นปี และส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2563

Leave a Comment