พล 0532/ว52 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ตรวจนับพัสดุสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ 2563 (เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

Leave a Comment