ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้คามสามารถ ทักษะ สมรรถนะครั้งที่1และ2 ตำแหน่งพนักงานธุรการ(พกส.) รพ.สต.บ้านวังมะด่าน

Leave a Comment